اخبار برگزیده

چند قدم جلو

هی احمق ها ! فکر می کردم یک قدم جلوتر از شما هستم . می بینم که هزاران قدم جلوترم و شما می دوید و به من نمی رسید .

یک مهره دیگر را برایتان رو می کنم شاید کمی آن مخ گچی تان بکار بیفتد وئ باور کنید که خیلی از شما جلو هستم . 

مردی رمال در حوزه ی شهر همراه با اهل و عیال و فک و فامیل های عیال ش . 

راهنمایی : رفیق قافله و شریک دزد .

 

 


چند قدم جلو

چند قدم جلو

چند قدم جلو

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها